На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Електронна база документів  Online - консультація фахівця
Головна сторінка - Договори -Договір про технічне забезпечення електропостачання

Договір про технічне забезпечення електропостачання


Дивіться також:
Договір про технічне забезпечення електропостачання споживача

Типовий договір про технічне забезпечення електропостачання

21 березня 2009 / Залишив(ла):Admin / переглядів: 47


Нижче наведено типовий договір про технічне забезпечення електропостачання, затверджений НКРЕ (як додаток до Правил користування електричної енергії).

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про технічне забезпечення електропостачання споживача

N ______________

_________________
    (місце укладення) 

                                                    ________________
                                                                                      (дата) 

 

____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування електропередавальної організації або власника мереж)
яка здійснює діяльність на підставі ліцензії ___________________________ (далі - Власник мереж),
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                              (довіреність або установчі документи Власника мереж)
та
____________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі _______________________________________ (далі - Споживач),
                                                                                                  (установчі документи споживача)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                            (довіреність або установчі документи Споживача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про технічне забезпечення електропостачання Споживача (далі - Договір). 

     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ). 

 

1. Предмет Договору

     1.1. Власник мереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії Споживачу в обсягах згідно з договором про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії, з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання обсягу електричної енергії та рівня дозволеної потужності за класами напруги, а Споживач дотримується установленого режиму споживання електричної енергії та своєчасно сплачує за отримані послуги, визначені пунктом 4.1 цього Договору.

     1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".

     Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії в точку продажу, визначену згідно з відповідним договором Споживача з постачальником електричної енергії
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (вказати позначення точки продажу на однолінійній схемі) 

     1.3. Приєднана потужність електроустановок Споживача __________ кВт, дозволена потужність електроустановок Споживача __________ кВт. 

 

2. Обов'язки Власника мереж

2.1. Власник мереж зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі Споживачу електричної енергії в межах _________ кВт потужності на _____ класі напруги (ступінь напруги _________ кВ) в обсягах, визначених відповідно до договору з постачальником електричної енергії, шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності;

2.1.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Споживача згідно з "Правилами устройства электроустановок" (далі - ПУЕ).

3. Права Власника мереж

3.1. Власник мереж має право:

3.1.1. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Споживача, для проведення технічної перевірки, зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження енергосистеми та для виконання інших робіт відповідно до цього Договору;

3.1.2. Вимагати від Споживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору;

3.1.3. На припинення передачі, обмеження обсягів використання електричної енергії Споживачем у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору;

3.1.4. На перевірку схем приєднання струмоприймачів Споживача, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевірку працездатності встановлених у Споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі;

3.1.5. На нарахування Споживачу плати за перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Споживача

4.1. Споживач зобов'язується:

4.1.1. Здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електромереж згідно з додатком "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії" та за технічне обслуговування електричних установок Споживача (якщо таке обслуговування передбачене договором) відповідно до додатка "Виконання додаткових робіт з технічного обслуговування електричних установок споживача";

4.1.2. Забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених працівників Власника мереж та постачальника електричної енергії (за їх службовим посвідченням) до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії;

4.1.3. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Споживачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Власника мереж за 20 днів і здійснює повний розрахунок згідно з умовами цього Договору до дня виїзду включно, після чого Власник мереж припиняє передачу електричної енергії.

5. Права Споживача

5.1. Споживач має право:

5.1.1. На отримання електричної енергії, якісні характеристики якої зазначені в договорі відповідно до державних стандартів;

5.1.2. На отримання інформації щодо тарифів на передачу електроенергії, коефіцієнтів витрат та, у разі необхідності, інформації щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації;

5.1.3. На відшкодування, згідно з законодавством України, збитків, завданих унаслідок порушення його прав;

5.1.4. На передачу функцій експлуатації своїх електроустановок Власнику мереж іншій спеціалізованій організації, яка несе відповідальність за дотримання ПУЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інших нормативно-технічних документів. При цьому Споживач сам несе відповідальність за дотримання умов цього Договору;

5.1.5. Повідомляти НКРЕ про порушення Власником мереж Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або ПКЕЕ.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

6.1. Постачання електричної енергії Споживачу може бути припинено або обмежено Власником мереж:

6.1.1. Без попередження, з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ, у разі:

виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

споживання електроенергії Споживачем після закінчення строку дії цього Договору;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Власника мереж поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.1.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і довше.

6.1.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 3 робочих дні у разі:

непризначення Споживачем персоналу для обслуговування електроустановок або відсутності договору на обслуговування електроустановок;

зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок Власника мереж та/або інших суб'єктів господарської діяльності;

недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії.

6.1.4. У разі несплати за спожиту електричну енергію у терміни, встановлені постачальником електричної енергії (припинення або обмеження споживання електричної енергії має здійснюватися лише за дорученням постачальника електричної енергії).

6.1.5. У разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує виникненню аварії, пожежі, створює загрозу життю, а також у разі невиконання вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача - за приписом (поданням) представників органів виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно з законодавством України.

6.1.6. З повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Власника мереж або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

     7.1. Облік активної та реактивної енергії у Споживача, струмоприймачі якого приєднані до електричних мереж Власника мереж, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. 

     7.2. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних розрахункових періодів нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Споживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Власника мереж щодо приведення стану обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

     7.3. У разі застосування для обліку спожитої електроенергії багатотарифних засобів обліку зміна тарифних зон електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюється Власником мереж (електропередавальною організацією) або організацією, яка уповноважена Власником мереж (електропередавальною організацією) на виконання таких робіт у присутності:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (представники постачальника електричної енергії і Споживача)
та оформлюється відповідним актом за підписом Сторін.

     7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії у терміни, передбачені додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", Споживачем та Власником мереж оформлюються такі документи:

     акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії; 

     акт результатів замірів електричної потужності. 

     За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку значення показів надаються окремо за кожною точкою обліку. 

     7.5. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Власника мереж та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

     7.6. У разі необхідності проведення робіт, пов'язаних з порушенням або зміною схеми обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, ці роботи проводяться Споживачем за погодженням з Власником мереж та, за необхідності, електропередавальною організацією та постачальником електричної енергії у присутності представників усіх заінтересованих Сторін та оформлюються відповідним актом. 

     7.7. Оплата Споживачем за обслуговування Власником мереж електроустановок Споживача здійснюється згідно із узгодженим Сторонами кошторисом.

     7.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. При цьому оформлюється графік погашення заборгованості, який є додатком до цього договору. 

     У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані споживачем, Власник мереж має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього Споживача з найдавнішим терміном її виникнення. 

     Укладення Сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від оплати поточного споживання електричної енергії. 

 

8. Відповідальність Сторін

8.1. Відповідальність Власника мереж.

8.1.1. Власник мереж несе відповідальність за безперервну передачу електричної енергії Споживачу:

із забезпеченням договірних величин, визначених згідно з умовами договору про постачання електричної енергії;

із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання згідно з додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін";

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності Сторін.

8.1.2. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) постачання електричної енергії, яке викликане:

некваліфікованими діями персоналу Споживача;

умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або діями Споживача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення.

8.2. Відповідальність Споживача.

У разі внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням термінів, Споживач сплачує Власнику мереж пеню в розмірі ___________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається в розрахунковому документі окремим рядком.

8.3. Форс-мажорні обставини.

8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

8.4. У разі виявлення однією із Сторін Договору порушень іншою Стороною умов Договору, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію, вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана письмово попередити іншу Сторону про необхідність складання акта. Інша Сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох представників Сторони Договору, що складала акт.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. Відносини між Споживачем та постачальником електричної енергії регулюються умовами договору про постачання електричної енергії.

Додатки до цього Договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником електричної енергії у частині, що належить до компетенції постачальника електричної енергії.

9.2. У разі заборгованості Споживача за спожиту електричну енергію Власник мереж відключає електроустановки Споживача у терміни і на строк, установлені та доведені постачальником електричної енергії.

9.3. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Споживача.

9.4. Для підтримання працездатності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач уводить за вказівкою постачальника електричної енергії обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмежень та аварійних відключень.

9.5. Про всі обмеження та відключення Споживача, передбачені розділом шостим цього Договору, Власник мереж повідомляє постачальника електричної енергії та/або електропередавальну організацію.

10. Інші умови

     10.1. У разі розташування розрахункових засобів обліку електричної енергії, які перебувають на балансі однієї із Сторін, на території іншої Сторони, Сторони зобов'язуються допускати представників іншої Сторони на свою територію кожного разу в разі потреби доступу до засобів обліку.

     10.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності Сторін, визначеної в додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

     10.3. Строки проведення ремонтів в електромережах Власника мереж, під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.

     10.4. Додатки до цього Договору:
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (надається перелік додатків)
є невід'ємними частинами цього Договору.

     Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін.

     10.5. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

     Розбіжності щодо технічних питань розв'язуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими ПКЕЕ, ПУЕ, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

     10.6. Цей Договір укладається на строк до ______________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

     10.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий - у Споживача.

     Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін. 

 

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Власник мереж:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

  

Споживач:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

тел.: __________________ 

  

тел.: __________________ 

М. П.

_______________________________________
                                    (підпис, П. І. Б.) 

  

М. П.

______________________________________
                                     (підпис, П. І. Б.) 

____________ 200_ року 

  

____________ 200_ року 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про технічне забезпечення електропостачання споживача

N ______________

_________________
    (місце укладення) 

                                                    ________________
                                                                                      (дата) 

 

____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування електропередавальної організації або власника мереж)
яка здійснює діяльність на підставі ліцензії ___________________________ (далі - Власник мереж),
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                              (довіреність або установчі документи Власника мереж)
та
____________________________________________________________________________________,
                                                       (найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі _______________________________________ (далі - Споживач),
                                                                                                  (установчі документи споживача)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                            (довіреність або установчі документи Споживача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про технічне забезпечення електропостачання Споживача (далі - Договір). 

     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ). 

 

1. Предмет Договору

     1.1. Власник мереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії Споживачу в обсягах згідно з договором про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії, з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання обсягу електричної енергії та рівня дозволеної потужності за класами напруги, а Споживач дотримується установленого режиму споживання електричної енергії та своєчасно сплачує за отримані послуги, визначені пунктом 4.1 цього Договору.

     1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".

     Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії в точку продажу, визначену згідно з відповідним договором Споживача з постачальником електричної енергії
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (вказати позначення точки продажу на однолінійній схемі) 

     1.3. Приєднана потужність електроустановок Споживача __________ кВт, дозволена потужність електроустановок Споживача __________ кВт. 

 

2. Обов'язки Власника мереж

2.1. Власник мереж зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі Споживачу електричної енергії в межах _________ кВт потужності на _____ класі напруги (ступінь напруги _________ кВ) в обсягах, визначених відповідно до договору з постачальником електричної енергії, шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності;

2.1.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Споживача згідно з "Правилами устройства электроустановок" (далі - ПУЕ).

3. Права Власника мереж

3.1. Власник мереж має право:

3.1.1. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах Споживача, для проведення технічної перевірки, зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження енергосистеми та для виконання інших робіт відповідно до цього Договору;

3.1.2. Вимагати від Споживача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору;

3.1.3. На припинення передачі, обмеження обсягів використання електричної енергії Споживачем у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору;

3.1.4. На перевірку схем приєднання струмоприймачів Споживача, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевірку працездатності встановлених у Споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі;

3.1.5. На нарахування Споживачу плати за перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Споживача

4.1. Споживач зобов'язується:

4.1.1. Здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електромереж згідно з додатком "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії" та за технічне обслуговування електричних установок Споживача (якщо таке обслуговування передбачене договором) відповідно до додатка "Виконання додаткових робіт з технічного обслуговування електричних установок споживача";

4.1.2. Забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених працівників Власника мереж та постачальника електричної енергії (за їх службовим посвідченням) до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії;

4.1.3. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Споживачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Власника мереж за 20 днів і здійснює повний розрахунок згідно з умовами цього Договору до дня виїзду включно, після чого Власник мереж припиняє передачу електричної енергії.

5. Права Споживача

5.1. Споживач має право:

5.1.1. На отримання електричної енергії, якісні характеристики якої зазначені в договорі відповідно до державних стандартів;

5.1.2. На отримання інформації щодо тарифів на передачу електроенергії, коефіцієнтів витрат та, у разі необхідності, інформації щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації;

5.1.3. На відшкодування, згідно з законодавством України, збитків, завданих унаслідок порушення його прав;

5.1.4. На передачу функцій експлуатації своїх електроустановок Власнику мереж іншій спеціалізованій організації, яка несе відповідальність за дотримання ПУЕ, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та інших нормативно-технічних документів. При цьому Споживач сам несе відповідальність за дотримання умов цього Договору;

5.1.5. Повідомляти НКРЕ про порушення Власником мереж Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або ПКЕЕ.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

6.1. Постачання електричної енергії Споживачу може бути припинено або обмежено Власником мереж:

6.1.1. Без попередження, з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ, у разі:

виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

споживання електроенергії Споживачем після закінчення строку дії цього Договору;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Власника мереж поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.1.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і довше.

6.1.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 3 робочих дні у разі:

непризначення Споживачем персоналу для обслуговування електроустановок або відсутності договору на обслуговування електроустановок;

зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок Власника мереж та/або інших суб'єктів господарської діяльності;

недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії.

6.1.4. У разі несплати за спожиту електричну енергію у терміни, встановлені постачальником електричної енергії (припинення або обмеження споживання електричної енергії має здійснюватися лише за дорученням постачальника електричної енергії).

6.1.5. У разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує виникненню аварії, пожежі, створює загрозу життю, а також у разі невиконання вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача - за приписом (поданням) представників органів виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно з законодавством України.

6.1.6. З повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Власника мереж або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

     7.1. Облік активної та реактивної енергії у Споживача, струмоприймачі якого приєднані до електричних мереж Власника мереж, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. 

     7.2. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних розрахункових періодів нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Споживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Власника мереж щодо приведення стану обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

     7.3. У разі застосування для обліку спожитої електроенергії багатотарифних засобів обліку зміна тарифних зон електронних багатофункціональних засобів обліку здійснюється Власником мереж (електропередавальною організацією) або організацією, яка уповноважена Власником мереж (електропередавальною організацією) на виконання таких робіт у присутності:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (представники постачальника електричної енергії і Споживача)
та оформлюється відповідним актом за підписом Сторін.

     7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії у терміни, передбачені додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", Споживачем та Власником мереж оформлюються такі документи:

     акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії; 

     акт результатів замірів електричної потужності. 

     За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку значення показів надаються окремо за кожною точкою обліку. 

     7.5. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Власника мереж та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

     7.6. У разі необхідності проведення робіт, пов'язаних з порушенням або зміною схеми обліку електричної енергії, заміною типу розрахункового засобу обліку електричної енергії, ці роботи проводяться Споживачем за погодженням з Власником мереж та, за необхідності, електропередавальною організацією та постачальником електричної енергії у присутності представників усіх заінтересованих Сторін та оформлюються відповідним актом. 

     7.7. Оплата Споживачем за обслуговування Власником мереж електроустановок Споживача здійснюється згідно із узгодженим Сторонами кошторисом.

     7.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. При цьому оформлюється графік погашення заборгованості, який є додатком до цього договору. 

     У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані споживачем, Власник мереж має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього Споживача з найдавнішим терміном її виникнення. 

     Укладення Сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від оплати поточного споживання електричної енергії. 

 

8. Відповідальність Сторін

8.1. Відповідальність Власника мереж.

8.1.1. Власник мереж несе відповідальність за безперервну передачу електричної енергії Споживачу:

із забезпеченням договірних величин, визначених згідно з умовами договору про постачання електричної енергії;

із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання згідно з додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін";

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності Сторін.

8.1.2. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) постачання електричної енергії, яке викликане:

некваліфікованими діями персоналу Споживача;

умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією;

автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або діями Споживача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення.

8.2. Відповідальність Споживача.

У разі внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням термінів, Споживач сплачує Власнику мереж пеню в розмірі ___________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається в розрахунковому документі окремим рядком.

8.3. Форс-мажорні обставини.

8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

8.4. У разі виявлення однією із Сторін Договору порушень іншою Стороною умов Договору, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію, вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана письмово попередити іншу Сторону про необхідність складання акта. Інша Сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох представників Сторони Договору, що складала акт.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. Відносини між Споживачем та постачальником електричної енергії регулюються умовами договору про постачання електричної енергії.

Додатки до цього Договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником електричної енергії у частині, що належить до компетенції постачальника електричної енергії.

9.2. У разі заборгованості Споживача за спожиту електричну енергію Власник мереж відключає електроустановки Споживача у терміни і на строк, установлені та доведені постачальником електричної енергії.

9.3. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Споживача.

9.4. Для підтримання працездатності та стійкості енергосистеми при виникненні аварійного дефіциту енергії або потужності Споживач уводить за вказівкою постачальника електричної енергії обмеження споживання електричної енергії та потужності, що передбачено спеціальними графіками обмежень та аварійних відключень.

9.5. Про всі обмеження та відключення Споживача, передбачені розділом шостим цього Договору, Власник мереж повідомляє постачальника електричної енергії та/або електропередавальну організацію.

10. Інші умови

     10.1. У разі розташування розрахункових засобів обліку електричної енергії, які перебувають на балансі однієї із Сторін, на території іншої Сторони, Сторони зобов'язуються допускати представників іншої Сторони на свою територію кожного разу в разі потреби доступу до засобів обліку.

     10.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності Сторін, визначеної в додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

     10.3. Строки проведення ремонтів в електромережах Власника мереж, під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.

     10.4. Додатки до цього Договору:
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (надається перелік додатків)
є невід'ємними частинами цього Договору.

     Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін.

     10.5. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

     Розбіжності щодо технічних питань розв'язуються органами Державного енергетичного нагляду згідно з діючими ПКЕЕ, ПУЕ, Правилами техніки безпеки, Правилами технічної експлуатації установок споживачів.

     10.6. Цей Договір укладається на строк до ______________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

     10.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий - у Споживача.

     Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін. 

 

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Власник мереж:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

  

Споживач:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

тел.: __________________ 

  

тел.: __________________ 

М. П.

_______________________________________
                                    (підпис, П. І. Б.) 

  

М. П.

______________________________________
                                     (підпис, П. І. Б.) 

____________ 200_ року 

  

____________ 200_ року 

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Типовий договір про технічне забезпечення електропостачання»
Ім'я

E-mail

Особистий сайт

   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах