На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Електронна база документів  Online - консультація фахівця
Головна сторінка - Договори -Договір про постачання електроенергії

Договір про постачання електроенергії


Дивіться також:
Договір про постачання електричної енергії
Перелік постачальників електроенергії за регульованим тарифом станом на 01.02.2009

Типовий договір про постачання електроенергії

12 березня 2009 / Залишив(ла):Admin / переглядів: 80


Нижче наведено типовий договір про постачання електричної енергії, затверджений НКРЕ (як додаток до Правил користування електричної енергії).

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про постачання електричної енергії

N ____________

_________________
      (місце укладення) 

                                                   ________________
                                                                                    (дата) 

 

____________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування суб'єкта господарської діяльності)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії ____________________________ (далі - Постачальник),
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                              (довіреність або установчі документи Постачальника)
та
_____________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі _______________________________________ (далі - Споживач),
                                                                                               (установчі документи споживача)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                             (довіреність або установчі документи Споживача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про постачання електричної енергії (далі - Договір). 

 

1. Предмет Договору

Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з дозволеною потужністю __________ кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Точка продажу електричної енергії: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Приєднана потужність у точці підключення становить _________ кВт.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

2.2. Постачальник зобов'язується:

2.2.1. Виконувати умови цього Договору.

2.2.2. Постачати Споживачу електроенергію як різновид товару:

в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу");

згідно з категорією струмоприймачів Споживача відповідно до ПУЕ та гарантованого рівня надійності електропостачання схем електропостачання, визначених додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін";

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами.

2.2.3. Повідомляти Споживача про всі зміни тарифів на електричну енергію письмово або через засоби масової інформації за п'ять днів до введення їх у дію.

2.3. Споживач зобов'язується:

2.3.1. Виконувати умови цього Договору.

2.3.2. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії згідно з умовами розділу 5 цього Договору та режиму роботи електроустановки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.3.3. Оплачувати Постачальнику вартість електричної енергії згідно з умовами додатків "Порядок розрахунків" та "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

2.3.4. Здійснювати оплату за перетікання реактивної електричної енергії між електромережею Постачальника та електроустановками Споживача згідно з додатком "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".

2.3.5. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення до засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії.

2.3.6. Уживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) електропостачання згідно з умовами розділу 6 цього Договору.

2.4. Сторони зобов'язуються укласти додатково договори, передбачені чинним законодавством та Правилами користування електричною енергією, у разі обґрунтованої присутності у процесі забезпечення Споживача електричною енергією третьої сторони (основного споживача, електропередавальної організації).

2.5. У разі звільнення Споживачем займаного приміщення, реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного приміщення Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника за 20 діб до дня зміни власника приміщення і в цей самий термін здійснити сплату усіх видів платежів, передбачених цим Договором, до дня зміни власника приміщення включно, а Постачальник зобов'язаний припинити постачання електричної енергії з дня звільнення Споживачем приміщення.

3. Права Сторін

3.1. Постачальник має право:

3.1.1. Отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію за роздрібними тарифами, розрахованими згідно з Умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та інші платежі, обумовлені цим Договором.

3.1.2. Обмежувати або припиняти постачання електричної енергії Споживачу згідно з умовами розділу 6 цього Договору відповідно до порядку, передбаченого ПКЕЕ.

3.1.3. Визначати у порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору, величини споживання електричної енергії та потужності.

3.1.4. Вимагати відшкодування збитків, завданих Постачальнику внаслідок порушення Споживачем умов цього Договору.

3.1.5. Доступу до належних Споживачу засобів (систем) обліку електричної енергії, вимірювання потужності, контролю показників якості електричної енергії для контролю дотримання встановлених режимів споживання енергії.

3.2. Споживач має право:

3.2.1. На зміну (коригування) договірних величин споживання електричної енергії у порядку, визначеному умовами розділу 5 цього Договору.

3.2.2. Вимагати відшкодування збитків, завданих Споживачу внаслідок порушення Постачальником умов цього Договору.

3.2.3. Вимагати поновлення постачання електричної енергії в установленому порядку після усунення порушень, якщо припинення електропостачання відбулося без розірвання цього Договору.

3.2.4. Одержувати від Постачальника плату за використання мереж Споживача.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Відповідальність Постачальника.

4.1.1. Постачальник несе відповідальність за постачання електричної енергії Споживачу:

в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з вимогами розділу 5 цього Договору;

із дотриманням вимог щодо фактичної категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання;

із дотриманням граничних показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж в точці продажу.

4.1.2. У разі перерви в постачанні електричної енергії Споживачу з вини Постачальника понад встановлені для струмоприймачів відповідної категорії строки, Постачальник несе відповідальність перед Споживачем у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії.

4.1.3. У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, Постачальник несе відповідальність перед Споживачем у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.

4.1.4. Постачальник не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну Споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому ПКЕЕ порядку.

Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення вимог пункту 4.1.1 цього Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.2. Відповідальність Споживача

4.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктами 2.3.3, 2.3.4 цього Договору, з порушенням термінів, визначених відповідним додатком, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі ____________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

4.2.2. За перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, визначених згідно із вимогами розділу 5 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин. При цьому плата за перевищення договірної величини потужності стягується із споживачів з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт·год. і більше.

4.2.3. Споживач сплачує Постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 4 травня 2006 року N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2006 року за N 782/12656, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням (далі - Методика), у разі таких дій Споживача:

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

споживання електроенергії поза засобами обліку;

інших умов, визначених Методикою.

4.2.4. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником відповідно до вимог пунктів 4.2.1 - 4.2.3 цього Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Постачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.

4.3. Форс-мажорні обставини

4.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.

Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

4.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через п'ять календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

4.4. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта в акті робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше трьох уповноважених представників сторони договору, що складала акт.

5. Порядок визначення та узгодження договірних величин споживання електричної енергії та потужності

5.1. Для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік Споживач не пізніше _____ ___________ поточного року надає Постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу").

Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та споживачі постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

У разі потреби постачальник електричної енергії може вимагати від Споживача надання обґрунтування очікуваного обсягу споживання.

У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік установлюється Постачальником на рівні відповідних періодів поточного року.

5.2. Договірні величини споживання електричної енергії визначаються на рівнях заявлених Споживачем згідно з пунктом 5.1 цього Договору обсягів.

5.3. Договірні величини споживання електричної потужності на розрахунковий період визначаються для Споживача на години максимуму навантажень енергосистеми окремо для кожної площадки вимірювання з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт·год. і більше, виходячи із установленого енергосистемою завдання щодо граничного споживання електричної потужності.

Для споживачів, які розраховуються за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та споживачі постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, договірні величини споживання електричної потужності визначаються на рівнях, заявлених Споживачем згідно з пунктом 5.1 цього Договору.

У разі, якщо Споживач на підставі двостороннього акта має погоджену технологічну броню електропостачання, договірна величина споживання електричної потужності в години максимуму навантаження має бути не нижче обумовленої відповідним актом екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.

5.4. Години контролю максимуму навантажень енергосистеми (межі тарифних зон) установлюються державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне управління об'єднаною енергетичною системою України) і доводяться Постачальником до відома Споживача письмовими повідомленнями.

5.5. Звернення Споживача щодо коригування протягом поточного розрахункового періоду договірних величин розглядаються Постачальником відповідно до передбаченої ПКЕЕ процедури.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

6.1. Електропостачання Споживача може бути обмежено або припинено Постачальником:

6.1.1. Без попередження у разі:

виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Постачальника - на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів Споживача відповідної категорії;

зниження показників якості електричної енергії з вини Споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;

приєднання Споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Постачальника поза розрахунковими засобами обліку;

самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.

6.1.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Споживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

6.1.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:

відсутності у Споживача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;

споживання електричної енергії Споживачем після закінчення строку дії цього Договору;

недопущення Споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;

несплати Споживачем відповідних платежів у терміни, встановлені додатком "Порядок розрахунків".

6.1.4. У разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача - за приписом представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.

6.1.5. У разі введення в установленому порядку графіків обмежень та відключень унаслідок недостатності електричної енергії та (або) потужності в енергетичній системі - згідно з додатком "Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень".

6.1.6. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж Споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунково згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунків".

7.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Електропередавальної організації та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються додатком "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".

7.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Постачальник протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до власника відповідних засобів обліку щодо приведення стану обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

7.4. Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії здійснюються за рахунок власника цих засобів обліку.

7.5. На підставі показів засобів обліку електричної енергії та умов додатка "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії" оформлюються такі документи:

акт про використану електричну енергію (акт про прийняття-передавання товарної продукції);

абзац третій пункту 7.5 додатка 3 вилучено

акт результатів замірів електричної потужності.

За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

7.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. При цьому оформлюється графік погашення заборгованості, який є додатком до цього договору.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані Споживачем за електричну енергію, Постачальник електричної енергії має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від оплати поточного споживання електричної енергії.

У разі порушення Споживачем графіка погашення заборгованості Постачальник має право у порядку, визначеному пунктом 6.1.3 цього Договору, припинити постачання електричної енергії Споживачу до повного погашення заборгованості.

7.7. Розмір платежу за резервування обсягу електричної енергії, необхідного для забезпечення електричною енергією на термін дії аварійної броні до повного відключення Споживача, визначається відповідно до актів екологічної, аварійної і технологічної броні.

8. Відносини із третьою стороною, об'єктивно присутньою у процесі забезпечення Споживача електричною енергією

8.1. Стосунки із субспоживачами (для споживачів, які мають приєднаних до їхніх мереж субспоживачів)

8.1.1. Якщо до електромереж Споживача приєднані в установленому порядку електроустановки інших споживачів (далі - субспоживачі), відносини між ними регулюються Договором про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання споживача.

8.1.2. Споживач передає електричну енергію субспоживачам, перелік яких визначений у додатку "Дані про відпуск електроенергії субспоживачам", у межах договірної величини потужності та в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 цього Договору (додаток "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу").

8.1.3. Споживач передає Постачальнику дані про обсяги споживання електричної енергії субспоживачами у порядку, визначеному відповідно до розділу 5, а також звіт про використану субспоживачами електричну енергію.

8.1.4. Відключення (крім аварійних), виведення в ремонт та ввімкнення після ремонту електроустановок Споживачів, які беруть участь у передачі електричної енергії субспоживачам, здійснюється Споживачем лише за погодженням з Постачальником.

8.1.5. Споживач має право приєднувати у встановленому порядку нових субспоживачів до власних електричних мереж.

8.1.6. У разі заборгованості субспоживача за електричну енергію на вимогу Постачальника Споживач відключає електроустановки цього субспоживача у терміни, які доводяться Споживачеві Постачальником відповідним розпорядженням, або після складання відповідного акта надає можливість Постачальнику відключити електроустановки цього субспоживача.

8.1.7. Споживач забезпечує доступ Постачальника до розрахункових засобів обліку електричної енергії субспоживачів, які встановлені на його території, у порядку та у терміни, встановлені договором про постачання електричної енергії, укладеним між Постачальником та відповідним субспоживачем.

8.2. Відносини між Споживачем та електропередавальною організацією (для споживачів, які приєднані до мереж електропередавальної організації, що не має ліцензії на постачання електричної енергії) регулюються умовами договору про технічне забезпечення електропостачання споживача, який укладається між ними.

8.3. Додатки до цього договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження із електропередавальною організацією.

8.4. Відносини із основним споживачем (для субспоживачів)

8.4.1. Якщо обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються Постачальником, який постачає Споживачу (як субспоживачу) електричну енергію, відносини між Постачальником та основним споживачем у частині передачі електричної енергії Споживачу (субспоживачу) регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача.

8.4.2. Якщо обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються Споживачем, відносини між Споживачем, який є субспоживачем, та основним споживачем регулюються умовами договору про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача.

8.4.3. Додатки до цього договору "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу", "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх доведення до відома основного споживача.

9. Інші умови

     9.1. Додатки до цього Договору:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (надається перелік назв додатків) 

а також повідомлення про встановлення договірних величин споживання електричної потужності є невід'ємними частинами цього Договору.

     Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін.

     9.2. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається відповідно до додатка "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" (крім випадків, передбачених пунктами 8.2 і 8.4).

     9.3. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов цього Договору, щодо яких Сторонами не буде досягнуто згоди, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

     9.4. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до ___________. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

     Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

     Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

     9.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий - у Споживача. 

 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

  

Споживач:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

тел.: __________________ 

  

тел.: __________________ 

М. П.

_______________________________________
                                    (підпис, П. І. Б.) 

  

М. П.

_______________________________________
                                      (підпис, П. І. Б.) 

____________ 200_ року 

  

____________ 200_ року 

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «Типовий договір про постачання електроенергії»
Ім'я

E-mail

Особистий сайт

   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах